Registreret revisor


Få 3 gratis og uforpligtende tilbud fra registreret revisorer ?

 

Opret din regnskabsopgaver i formularen her under og få 3 tilbud på mail.

Vi er landsdækkende og kan sætte dig i forbindelse med dygtige revisorer fra hele Danmark.


 • 1. Helt gratis og uforpligtende

  Det er 100% gratis når du indhenter tilbud på alle slags revisionsopgaver og bogholderopgaver.
 • 2. Spar tid

  Du sparer tid på at finde revisorer og indhente tilbud. Vi kommer med dem til dig.
 • 3. Spar penge

  Når vi indhenter tilbud til dig, så konkurrerer revisorerne/bogholderne om at give dig et godt tilbud.

Revision

Ved revision er det en revisors opgave at kontrollere, om oplysningerne i årsregnskabet giver et ”retvisende billede” – groft formuleret, om tallene i årsregnskabet har hold i virkeligheden.

Samtidig skal revisor ved en revison kontrollere, om årsregnskabet indeholder alle de oplysninger, loven kræver. Ved revision vil revisor udføre en lang række stikprøver for at sikre, at det der ligger til grund for oplysningerne i årsregnskabet er retvisende.

Det kan eksempelvis være, at revisor kontrollerer et fysisk varelager fra ende til anden for at sikre, at lageret har den værdi, ledelsen har oplyst, eller at revisor kontrollerer, at virksomheden har de penge i kassen, der er oplyst. Ved en revision går en revisor altså 

Kontrollen af, at oplysningerne i regnskabet stemmer overens med virkeligheden, udgør langt den største del af arbejdet i en revision.

Hvis revisor ikke er enig i, at oplysningerne i årsregnskabet overholder reglerne og giver et retvisende billede, skal revisor gøre opmærksom på det i regnskabet efter revisionen. Det er som regel en rigtig god ide at finde en billig revisor til revision, således at man er sikker på at årsregnskabet er iorden. 

 

Review

Et review er et mindre omfattende alternativ til en revision. Ved et review kontrollerer revisor færre af de informationer som fremgår af regnskabet end ved en revision. Dermed er der begrænset sikkerhed for at revisor finder fejl og usikkerheder i regnskabet.

Et review består mest af forespørgsler til ledelsen og analyser af ledelsens oplysninger. Omvendt består en revision i højere grad af fysiske kontroller og eksterne bekræftelser af ledelsens oplysninger.

Eksempelvis vil revisor ved et review i højere grad tage udgangspunkt i ledelsens oplysninger om fx et varelager, der udgør en stor del af virksomhedens aktiver - uden at kontrollere lageret.

Omvendt vil revisor ved en revision kontrollere, at lageret fysisk er til stede. Det bevi, revisor samle, inden han konkluderer på regnskabet, er derfor stærkere ved en revision end ved et review.

 

Assistance til regnskabs-opstilling

Ved assistancen anvender revisor sin faglige ekspertise til at hjælpe ledelsen med at opstille årsregnskabet.

Revisor tager her udelukkende afsæt i ledelsens oplysninger - uden at kontrollere, om der er fejl eller mangler. Når revisor yder en assistance vil revisor altså ikke udføre nogen kontroller af de oplysninger ledelsen giver.

Revisor giver dermed ved en assistance ingen sikkerhed for rigtigheden af oplysningerne i årsregnskabet, men revisorer asissterer blot med at opstille årsregnskabet ved assistance til regnskabs-opstilling. 

 

Udvidet gennemgang

Folketinget har i december 2012 vedtaget at indføre en ny erklæringsstandard som et alternativ til revisionen for mindre virksomheder. Den nye erklæringsstandard bygger på et forslag fra FSR - danske revisorer, som tilbage i 2009 foreslog et lovpligtigt alternativ til revision kaldet ”udvidet gennemgang”.

Tanken bag den ny standard er at mindre virksomheder, der ikke har brug for de mange kontroller af regnskabsoplysningerne der sker ved en revision, kan vælge at få en udvidet gennemgang af årsregnskabet.


Tidligere var det nærmeste alternativ til revisionen et review. Mange virksomheder og regnskabslæsere vurderer dog at sikkerheden for oplysningerne i et review er for lille. Hvis de vil have højere sikkerhed har deres eneste mulighed tidligere været at vælge en revision.


Med den udvidede gennemgang har virksomhederne fået et nyt alternativ, som giver en højere grad af sikkerhed end et review, men en mindre grad af sikkerhed/færre kontroller end en revision.

Den nye erklæringsstandard kan anvendes som alternativ til revision allerede for 2013-regnskaberne. En eventuel beslutning om at lade årsregnskabet gennemgå efter den ny erklæringsstandard, skal træffes på en virksomheds ordinære generalforsamling.  

Ovenstående tekst er Kilden; FSR – Danske Revisorer

 

Fravalgt revision

Siden 2006 har man kunne fravælge revisionen af årsregnskabet for virksomheder i regnskabsklasse A og for selskaber i regnskabsklasse B siden 2011.

Herved har virksomhederne kunne opnå en tydeligt besparelse på revisorregningen, fravælgelsen er dog ikke gældende for erhvervsdrivende fonde.

De krav der stilles til for at selskaber i regnskabsklasse B kan fravælge revision er:

 • balancesum på under 4 mio. DKK
 • en nettoomsætning på under 8 mio. DKK
 • et gennemsnitligt antal beskæftigede for regnskabsåret på max 12 ansatte.

Har et selskab fravalgt revision og erhvervsstyrelsen konstaterer væsentlige fejl i årsrapporten, kan erhvervsstyrelsen fratage virksomheden muligheden for at kunne fravælge revision.

Ønsker en igangværende virksomhed at fravælge revisionen, skal det ske efter afslutningen af regnskabsåret og ved selskabets generalforsamling. Dernæst skal det indberettes til erhvervsstyrelsen via virk.dk og indskrives i ledelsesberetningen at ledelsen finder belæg for at lade revisoren træde ud af selskabet. Ved stiftelse af nyt selskab fravælger man det ved oprettelsen, dog skal man lige sikre at man overholder de gældende krav.

Holdingselskaber har også samme mulighed fra 2013, dog er begrænsningen i dette, at kravene vedr. antal ansatte, nettoomsætning og balancesum. Her skal summen ses samlet for datterselskab og andre associerede selskaber, altså kravene nævnt ovenfor.

Det betyder, at har holdingselskabet flere ejerandele, uanset størrelse af ejerandele, så vil denne mulighed hurtigt blive udvandet, da en konsolidering af tallene selskaberne imellem muligvis overstiger den tilladte grænse for fravalgt revision.

 

Du kan evt. læse mere om disse emner:

Pension

SKAT

Forældrekøb

Prøv vores prisberegner