Renter & Udbytte


Få 3 gratis og uforpligtende revisor-tilbud

Ønsker du at få hjælp af en revisor til renter og udbytte?

Opret din regnskabsopgaver i formularen her under og få 3 tilbud på mail. Regnskabspriser.dk er landsdækken og kan sætte dig i forbindelse med dygtige revisorer fra hele Danmark

 


 • 1. Helt gratis og uforpligtende

  Det er 100% gratis når du indhenter tilbud på alle slags revisionsopgaver og bogholderopgaver.
 • 2. Spar tid

  Du sparer tid på at finde revisorer og indhente tilbud. Vi kommer med dem til dig.
 • 3. Spar penge

  Når vi indhenter tilbud til dig, så konkurrerer revisorerne/bogholderne om at give dig et godt tilbud.

Pantebrevsbeskatning
Opnår en skattepligtig person en kursgevinst ved salg af et pantebrev, eller ved afdrag og indfrielse før tid er der som udgangspunkt skattefrihed.

 

Aktieudbytte udbetalt af selskabet
Dette beskattes som aktieindkomst over den personlige indkomst på selvangivelsen og har varierende procentsatser. Procentsatsen i 2014 når aktieindkomsten er op til 49.200 kr. på 27 % og derover på 42 %. Har den skattepligtige en ægtefælle og bor de sammen ved udgangen af indkomståret, vil aktieudbytte grænsen være dobbelt op 98.200 kr.


Aktieavance & Aktietab ved aktiesalg
Beskatning af aktieavance i forbindelse med salg af aktier afhænger om aktierne er danske eller udenlandske. Det afhænger af, om aktien er optaget til handel på et reguleret marked, herved er avancen skattepligtig, og vedr. tab vil der være fradrag i avancer og udbytter fra andre aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Hvis tabet ikke fuldt kan fradrages i indeværende skatteår, kan det fremføres til næste indkomstår. Ved aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked er avancen skattepligtig, og ved tab er der fradrag i aktieindkomsten.Hvilke aktie er der skattefritagelse på?
Der er skattefritagelse på børsnoterede aktier der er anskaffet før d. 1 jan. 2006, der indgik i en beholdning af børsnoterede aktier der d. 31 dec. 2005 havde en samlet kursværdi på under:

 • 136.600 kr. for ugifte
 • 273.100 for gifte.

Dog gælder skattefritagelsen ikke, hvis aktierne ved et salg har været ejet i mindre end 3 år. Sælges aktierne før den skattepligtige har ejet aktierne i længere tid end 3 år, sker der beskatning af fortjenesten. Den del af den skattepligtige fortjeneste, der skal beskattes som aktieindkomst, kan i stedet overføres til beskatning som kapitalindkomst.      

 

Obligationer
Renter af obligationer er skattepligtige og skal indberettes på den personlige selvangivelse, typisk sørger pengeinstituttet eller VP Securities for automatisk indberetning.

Obligationer anskaffet før 27. jan. 2010 gælder at kursgevinster som opstår ved indfrielse før tid eller ved salg af obligationerne er de ikke skattepligtige, derfor er tab heller ikke fradragsberettiget. Dog er det et krav, at obligationerne på udstedelsestidspunktet opfyldte mindsterentekravet.

 

Renter
Renteindtægter er skattepligtige og renteudgifter kan fradrages, det indkomstår hvor de forfalder. En stiftelsesprovision på et lån der løber på mindre end 2 år, vil også kunne fradrages dog max med 2,5 % af hovestolen i det indkomstår, hvor provisionen forfalder til betaling, overskydende provision vil blive fordelt over den resterende løbetid på lånet. Løbende låneprovision kan ikke fradrages uanset lånets løbetid.

 

Morarenten
Morarenten, også kaldet procesrenten, er ved udgang af 2013 8,20 %. Morarente giver fordringshaveren ret til, at kræve rente hos en skyldner der ikke betaler rettidigt.

 

Hvordan beregnes morarente? 

(Fordringsbeløb*morarenten*forfaldsdage)/(Rente dage for et helt år*100)

Nu med tal

(1.000*8,2*75)/(360*100)= 17,08 morarente

Som tillægges fordringsbeløbet, samlet set vil et tilgodehavende være nu på 1017,08 kr.