Krav til bogføring


Få 3 gratis og uforpligtende bogholder-tilbud

Ønsker du at få hjælp af en bogholder til at lave bogføring?

Opret din regnskabsopgaver i formularen her under og få 3 tilbud på mail.

Vi er landsdækkende og kan sætte dig i forbindelse med dygtige bogholdere fra hele Danmark.


  • 1. Helt gratis og uforpligtende

    Det er 100% gratis når du indhenter tilbud på alle slags revisionsopgaver og bogholderopgaver.
  • 2. Spar tid

    Du sparer tid på at finde revisorer og indhente tilbud. Vi kommer med dem til dig.
  • 3. Spar penge

    Når vi indhenter tilbud til dig, så konkurrerer revisorerne/bogholderne om at give dig et godt tilbud.

Hvad er bogføringspligt?
Erhvervsdrivende virksomheder har som hovedregel bogføringspligt. Ifølge bogføringsloven har følgende virksomheder bogføringspligt: erhvervsdrivende virksomheder der er etableret i Danmark, virksomheder, der som betingelse af tilskud fra offentlige myndigheder skal afgive regnskabsoplysninger. En gennemgang af bogføringen kan foretages af en revisor ved et review eller en revision. 

Der er dog nogle undtagelser fra bogføringspligt hvor virksomheder kan fritages. Eksempelvis fysiske personer der har stiftet landbrug fra før 1999, eller virksomheder der ikke er omfattet af statens lov regnskabsvæsen eller hvis en virksomhed, der modtager tilskud, har ansøgt og bevilliget fra staten fritagelse for regnskabsaflæggelse.

Erhvervsdrivende virksomheder har jf. årsregnskabsloven pligt til at aflægge årsregnskab, dog er det primært større erhvervsdrivende virksomheder der er organiseret som juridiske personer med begrænset hæftelse, der er omfattet af de nærmere regler i årsregnskabsloven. Erhvervsdrivende virksomhed har dermed bogføringspligt. 

Hvilke krav er der til bogføringen?
Blandt krav til bogføring kan nævnes at der skal være sammenhæng mellem de bogførte registreringer og det bogføringspligtiges årsregnskab, dvs. transaktionssporet skal kunne aflæses. Et kontrolspor fortæller om der faktisk er bogført i overensstemmelse med faktiske forhold. Bilagene er nødvendig dokumentation for at de transaktioner der bogføres er korrekte, bilagene kan være fysiske og elektroniske. Bogføringen skal udføres efter god regnskabsskik og passe til virksomhedens art. Det er vigtigt at virksomheden sikrer at regnskabsmaterialet opbevares forsvarligt, så det ikke ødelægges eller forsvinder. Sker der ændringer til bogføringen, skal det fremgå tydeligt af materialet. Den tidsmæssige rækkefølge i bogføringen skal som udgangspunkt følge den måde transaktionen er foretaget på. Bogføringen skal ske i danske kroner. Det er dog ikke et ultimativt krav til bogføring, da alternativt kan bogføringen ske i anden valuta, og her skal kursen på transaktionsdagen fremgå. 

 

Krav til opbevaring af regnskabsmaterialet
Der stilles krav om at opbevare regnskabsmaterialet i 5 år. Det skal opbevares således, at det kan fremskaffes i klarskrift, hvis det opbevares elektronisk, og man skal hurtigt via regnskabsopstillingen kunne finde eventuelle bilag som skal kontrolles. Der er dog visse undtagelser fra denne hovedregel til bogføring. Kassestrimler kræves ikke opbevaret, men det gør sig dog gældende for sammentællingsbilaget. Al opbevaring af regnskabsmaterialet skal som hovedregel ske i Danmark, dog er der igen undtagelser, hvor det kan opbevares i udlandet. Kravene til bogføringspligt kan virke uoverskuelige for lægmand. Derfor anbefaler Regnskabspriser.dk at man outsourcer bogføringsarbejdet i forbindelse med bogføringspligten til en billig bogholder. Man kan altid finde en dygtig og billig bogholder på Regnskabspriser.dk

 

Opsummering af bogføringspligt
Som udgangspunkt har alle der driver erhvervsmæssig virksomhed pligt til at føre regnskab. Når der føres regnskab skal alle transaktioner fra virksomhedens aktiviteter bogføres. Det grundlæggende krav til bogføringen er at stille med dokumenteret bilag, enten elektronisk eller fysisk. Der skal ske en kontering af bilagene i kontoplanen ud fra virksomhedens art og omfang. Herudover skal der ske en løbende bogføring, der modsvarer de tidmæssige transaktioner der er foretaget i virksomheden, dvs. at transaktionsbeløb og dato er nøjagtige.

I forbindelse med konteringen af de bogførte transaktioner, er det nødvendigt at nummerere transaktioner i regnskabsprogrammet, og på det fysiske eller elektronisk bilag. En beskrivelse af hvordan regnskabet er udført, samt opbevaringen af materialet i 5 år er påkrævet jf. bogføringsvejledningen fra Erhvervsstyrelsen. Læs evt. vejledningen på Erhvervsstyrelsen hjemmeside. Da bogføringspligt indeholder mange facetter som kan være svære at holde styr på, anbefales det at finde en billig bogholder. Ved at tilknytte en billig bogholder overkommer man nemt og hurtigt bøvlet med bogføringspligten, og man er sikker på at bogføringen overholder alle 

 

Du kan også læse mere om følgende relaterede emner her:

Løn

Økonomifunktioner

Billig bogføring

Personaleadministration

Momsindberetning

Prisberegner